ด.ช.พรประสิทธิ์ มกรพงษ์

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

บทที่1

     ข้าพเจ้าชื่อ ด.ช.พรประสิทธิ์ มกรพงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 เลขที่ 10 โรงเรียนถาวรานุกูล
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
            กำลังศึกษาทฤษฏีความรู้(Theory of knowlage : TOK)มีประเด็นความรู้ที่สนใจคือ
โปรแกรมPic Pick 3.0.8 มีความสามารถในการตกแต่งรูปภาพ จึงตั้งประเด็นศึกษาว่า
"จะใช้ Pic Pick 3.0.8 ตกแต่ง รูปภาพ ได้อย่างไร?"
           การศึกษาหาความรู้โดยละเอียดได้กระทำดังนี้
             1.จากอินเตอร์เน็ตhttp://ruamhua.com/2011/09/27/โปรแกรมตกแต่งภาพขนาดเล็กนาม-picpick/
             2.จากเว็บไซต์http://bbs.up-thai.com
            ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาครั้งนี้คือ
          สามารถนำไปใช้ในการตกแต่งรูปภาพ จริงอย่างที่ได้ตั้งประเด็นศึกษาไว้


                                                                             ด.ช.พรประสิทะธิ์  มกรพงษ์
                                                                           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554